תעודות אחריות איטום הגליל

תעודות אחריות איטום הגליל

 


 


 


לקוח/ה יקר/ה


איטום הגליל אליהו כהן מברכת אותך על הזמנת עבודות איטום 


האיטום הינו באחריותנו למשך התקופה המפורטת בתעותה ולפי תנאיה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתעודה זו : איטום. הגליל אליהו כהן – להלן : 


1. אחריות בגין האיטום הינה לתקופה המופרטת בהצעת המחיר, החל מתום ביצוע העבודה ע"י  כל עוד ביצוע מזמין    


    העבודה את דרישות. איטום הגליל. לפני ואחרי ביצוע האיטום, כמפורט בהצעת המחיר.


2. אחריות היינה לתיקונים בלבד ( ביצוע העבודה ע"י איטום הגליל ), ואיינה כוללת אחריות בגין ביצוע עבודה שהתבצעה ע"י צד ג'  ושלא הוזמן ע"י 


    איטום הגליל אליהו כהן 


3. התקן על חשבונה תיקונים חיצוניים במשך תקופת האחריות בלבד, תוך 15 י מי עבודה מיום שתתקבל הודעה והזמנת הלקוח במשרדי  


   איטום הגליל 


4. איטום הגליל איינה אחראית על תיקונים פנימיים בשטח הבית.


5. תוקף האחריות יפוג במקרה של שינוי כלשהו ו / או תיקון שנעשה שלא ע"י אדם מטעם איטום הגליל. / או שימוש בחומרים / או מוצרים שלא לפי 


   הוראות איטום הגליל אליהו כהן 


6.  איטום הגליל. איינה אחראית לנזקים שייגרמו לצדדים שלישיים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזקים לתכולת מבנה.


7. אחריות החברה לפי תעודה זו, היא לתקן ו / או להחליף במידת האפשר, בהתאם לשיקול דעתה של. אליהו כהן ת"ז 060161437 , בכפוף להוראות הדין, במסגרת 


   תקופת האחריות.


8. ללקוח הובהר והוסבר שלא תינתן אחריות על קביעת מיקום הנזילה /רטיבויות אלא אם נערכה בדיקה מהימנה (בדיקה 


   תרמוגרפית/ הצפה / המטרה) שתקבע  שאכן משם מגיעה הנזילה , כי יתכן ולאחר עבודת האיטום יכנסו מים ממקומות  שלא נאטמו.


9. הובהר והוסבר למזמין העבודה כי איטום הגליל עובדת בשיטת איטום לפי שלבים לפיכך, יכול ויהיו נזילות ורטיבויות לאחר 


   ביצוע עבודות האיטום. במקרה כזה, תתקן איטום הגליל את עבודות האיטום בהתאם לתעודת האחריות ובכפוף לתנאים המפורטים בה.


10. הלקוח מתחייב לאפשר לאיטום הגליל לבצע את התיקונים בשעות עבודת  ובהתאם ללוח הזמנים של


11. במידה ויחול אירוע שאיננו בשליטת , כגון – מלחמה, גשמים, מזג אוויר קיצוני, נזקי טבע, שביתה, חוסר חומרים  


    בשוק, וכל  גורם אחר שאיננו בשליטת , תחול תקופת 15 ימי העבודה מתום האירוע ובכל מקרה מניין ימי האירוע לא ייזקף לחובת איטום הגליל 


12. האחריות לא תחול במקרה של נזק הובע מרשלנות ו / או הזנחה, כוח עליון או כל מקרה בן הנזק נגרם כתוצאה משימוש ו / או ביצוע  פעולות שלא 


    בהתאם להוראות .


13.האחריות איינה בתוקף במקרים הבאים :


א. המזמין לא פתח מרזבים בתחילת תקופת הקיץ, חרוף לא יאוחר מהיום האחרון של חודש יולי בעבודת איטום גג בזפת. או יריעות ביטומניות. או בחומרים פולימרים 


ב. מזמין העבודה לא שילם מלוא התמורה לאיטום הגליל כמוסכם, לרבות מע"מ, הפרשי הצמדה, ריבית וכל תשלום חובה אחר החל על המזמין.


ג. נעשה שינוי כלשהו ו / או תיקון שלא ע"י אדם מטעם איטום הגליל / או שימוש בחומרים ו / או שימוש בחומרים ו / או מוצרים שלא לפי הוראות איטום הגליל 


ד. באתר העבודה בוצעו תיקונים, הריסות, שינויים, ותוספות שלא ע"י אליהו כהן 


ה. עבודה האיטום נהרסה כתוצאה מנזקי טבע, רעידת אדמה, הצפות, מלחמה וכל גורם אחר הנגרם מאי שימוש טבעי ונכון באתר העבודה.


14. ללקוח הובהר והוסבר, כי בעבודות חיזוקי אריחי שיש על קירות חיצוניים, האחריות היינה בלבד על אריחים שטופלו וחוזקו בלבד ע"י החברה, והיינה 


     כוללת אריחים שלא חוזקו ע"י


15. תעודה זו איינה ניתנת להעברה, והיא תקפה לאדם או לגוף ששמו מופיע בה בלבד.


16. כל שינוי ו / או תוספת ו / או תיקון בתעודה זו טוען חתימת הצדדים.


17. למניעת חדירת פסולת למרזב וסתימתו, מומלץ להתקין כדור רשת לפתח המרזב. המחיר היינו –50 ש"ח לרשת לא כולל מע"מ.


תאריך ______________ חותמת ______________   חתימה __________ . 


אחריות עד תאריך____________  כתבות___________________________


בברכה אליהו כהן איטום הגליל